ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+

วิธีลดกรรม ๔๕ ประเภท


ขอเชิญทุุกท่าน มาทำความดี ละเว้นความชั่วกันดีกว่า


๑.     กรรมที่ไม่มีลูก


         กรรมจาก     การทำร้ายลูกของสัตว์อื่น พรากสัตว์อื่นจากพ่อแม่ หรือเคยข่มเหงลูกคนอื่น

         ลดกรรม       ด้วยการงดกินเนื้อสัตว์ทุก ๆ ๗ วัน ในทุก ๆ เดือน  ทำบุญปล่อยปลาลงน้ำ

ปล่อยนกปล่อยก  ทำบุญบริจาคทานที่มูลนิธิสัตว์หรือมูลนิธิเด็กอ่อน๒.     เจ็บป่วยบ่อย หรือเป็นโรคร้าย


         กรรมจาก     เคยทำทารุณกรรมต่อสัตว์

         ลดกรรม       ด้วยกาำรทำบุญทำทานกับสัตว์อนาถา  ให้อาหารหรือให้ความเมตตา  ซื้อยา

หรือบริจาคเงินที่โรงพยาบาลสงฆ์  ทำบุญปล่อยเต่า  งดกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิต๓.     ตาบอดหรือเป็นโรคตา


         กรรมจาก     เคยทำร้ายสัตว์ที่ดวงตา  หรือไม่เคยทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงในชาติก่อน  

หรือเคยทำลายไฟฟ้าของวัด  ของสาธารณะ

         ลดกรรม       ซื้อโคมไฟ หลอดไฟถวายวัด  ถวายเทียนห่อใหญ่  ถวายไฟฉาย  เติมน้ำมัน

ตะเกียงทุกวันพระ  บริจาคเงินในกล่องซื้อน้ำมันเติมตะเกียงที่วัด๔.     ถูกรถเฉี่ยวชน  ถูกลูกหลง  ถูกสัตว์กัดต่อย


         กรรมจาก     เคยเป็นคนพาลเกะกะเกเร หาเรื่องเดือดร้อนให้ผู้อื่น  มักรังแกและสาปแช่ง

ผู้อื่นอยู่เสมอ

         ลดกรรม       หมั่นพูดดี  มีวาจาไพเราะ๕.     สูญเสียคนใกล้ชิด


         กรรมจาก     เคยยิงนกตกปลา

         ลดกรรม       ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ  งดกินเนื้อสัตว์อย่างน้อยสัก ๑ อย่างชั่วชีวิต  หรือ

กินเจทุกๆ ๓ เดือน   ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา๖.     ถูกนินทา  ถูกให้ร้าย


         กรรมจาก     เคยพูดจาเป็นเหตุใ้ห้คนอื่นเป็นทุกข์หรือเดือดร้อน  

         ลดกรรม       พิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี  พูดดี  พูดให้คนอื่นเกิดประโยชน์  พูดให้คนอื่นมี

ความสุข๗.     มักเดือดร้อนเพราะไฟ  ไฟไหม้บ้าน  ไฟดูด


         กรรมจาก     เคยลบหลู่พระสงฆ์  และศาสนา

         ลดกรรม       ตักบาตรทุกวันพระ  ทำบุญถวายสังฆทานทุกเดือน  ฟังเทศน์ฟังธรรมทุกวัน

พระ  หรือทุกๆ เดือนในวันพระ  ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายฟรี๘.     ขาดบารมี  ไร้ญาติ  ขาดมิตร


         กรรมจาก     ไม่เคยไปร่วมงานบุญ งานศพ

         ลดกรรม       ร่วมทำบุญงานศพ  บริจาคเงิน หรือร่วมด้วยแรงกาย ช่วนงานอื่นๆ ในงาน

ศพ  เช่น  ทำอาหาร หรือจัดดอกไม้๙.     ตั้งหลัก ปักฐานไม่ได้  โยกย้ายบ่อย


         กรรมจาก     ไม่เคยร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ สร้างวิหารแก่วัดวาอารามต่าง ๆ

         ลดกรรม       ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ สร้างหลัีงคาวิหาร  ร่วมทำบุญฝังลูกนิมิตร  หมั่นไป

ไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ณ เมืองที่ตนอยู่อาศัย๑๐.   มักถูกรังแก  ถูกเบียดเบียน


         กรรมจาก     ไม่เคยบวช  หรือทำบุญงานบุญ

         ลดกรรม       บวช  ด้วยจิตศรัทธาปวารนาอย่างบริสุทธิ์  ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง  จะบวช

๗ วัน หรือ ๑๕ วัน  ๑ เืดือน หรือ ๑ พรรษา  แล้วแต่จิตศรัทธา  ถ้าเป็นสตรีจะบวชชีพราหมณ์

หรือถือศีล ๘  ตามเวลาที่สะดวกและตั้งจิตศรัทธา  หรือร่วมทำบุญงานบวชอย่างสม่ำเสมอเท่า

ที่จะทำได้๑๑.   ไม่มีคนชื่นชมยินดี  ขาดเสน่ห์


         กรรมจาก     ไม่เคยถวายของหอม

         ลดกรรม       หมั่นทำบุญไหว้พระทุกวันพระ  ถวายธูปหอม  เทียน  ดอกไม้สด  พวงมาลัย

ทองคำเปลว  ประน้ำอบน้ำปรุง  พระพฤติดี  ปฏิบัติชอบต่อผู้อื่น  คิดดี ทำดี พูดดี ให้ผู้อื่นได้ดี

อย่าให้ร้ายผู้อื่น๑๒.   เป็นที่รังเกียจ  มีกลิ่นปาก  กลิ่นตัว


         กรรมจาก     ทำติเตียนดูแคลน ผู้ที่ชอบทำบุญทำทาน

         ลดกรรม       หมั่นทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอ  ฟังเทศน์มหาชาติทุกๆ ปี  ชักชวนผู้อื่น

ให้ร่วมทำบุญหรือบริจาคทานเป็นการบอกบุญผู้อื่น  พิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายฟรี๑๓.   ไปไหนมาไหนลำบาก  มีแต่อุปสรรค


         กรรมจาก     เคยทำลายหนทางสัญจรของวัด  หรือของชาวบ้าน  หรือทำให้ทางสัญจร

สาธารณะได้รับความไม่สะดวก

         ลดกรรม       บริจาคทรัพย์หรือแรงกายช่วยสร้างสะพาน  สร้างทางอันเป็นประโยชน์แก่

วัด  หรือชุมชนเล็กๆ  ช่วยผู้คนยากไร้ให้ได้มียวดยานพาหนะหรือทางสัญจรที่สะดวก๑๔.   เป็นคนรับใช้เขาร่ำไป


         กรรมจาก     เคยเนรคุณผู้ที่เคยมีพระคุณแก่ตน

         ลดกรรม       ตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยความกตัญญู  ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป  พระ

ประธาน  ทำทานทั้งกับคนและสัตว์๑๕.   ขัดสน  อดมื้อกินมื้อ


         กรรมจาก     เคยละเว้นการใส่บาตร  ละเว้นการให้ทานเมื่อมีคนมาขอทานอาหารและน้ำ

         ลดกรรม       แบ่งปัน อาหาร น้ำ เสื้อผ้า  แก่คนยากไร้อนาถา  แม้ไม่มีเงินก็ให้แบ่งปัน

สิ่งของตามที่มี  ตักบาตรทุกเช้าหรือทุกวันพระ๑๖.   อาภัพคู่  ร้างคู่


         กรรมจาก     เคยผิดลูกผิดเมียเขา

         ลดกรรม       บวชพระ หรือบวชชีพราหมณ์  ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานคู่บ่าว

สาวที่ยากจน  ถวายของเป็นคู่ เช่น  แจกันคู่  เชิงเทียนคู่  หมอนคู่  เป็นต้น๑๗.  ได้คู่ที่เลวร้าย  ทำร้ายตนหรือทำให้เป็นทุกข์


         กรรมจาก     เคยข่มขืนเขาในชาติก่อน  เคยทุบตีทำร้ายคู่

         ลดกรรม       บวชพระ  หรือบวชชีพราหมณ์  ทำบุญปล่อยนก ปล่อยปลา๑๘.   อยู่โดดเดี่ยวยามบั้นปลาย


         กรรมจาก     เคยจับสัตว์ขัง

         ลดกรรม       ทำบุญปล่อยปลาลงน้ำ  ปล่อยนกปล่อยกา  ทำบุญทำทานแก่เด็กอนาถา

และสัตว์อนาถา

 

 

๑๙.   รูปร่างหน้าตาไม่งดงาม


         กรรมจาก     ไม่เคยถวายดอกไม้ของหอม

         ลดกรรม       ถวายพวงมาลัย ดอกไม้สด  ดอกไม้หอม  ทำบุญบริจาคดวงตา  บริจาคร่าง

กายให้โรงพยาบาล

 

 

๒๐.   มักถูกโกง  ถูกเบี้ยวเงิน


         กรรมจาก     เคยคดโกงผู้อื่น

         ลดกรรม       สละทรัพย์บริจาคร่วมการกุศลต่างๆ  ทำบุญตักบาตร  ถวายสังฆทาน  อุึทิศ

ส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรทุกๆ เดือน๒๑.   พิการ  ร่างกายไม่สมประกอบ


         กรรมจาก     เคยทุบตีพ่อแม่  ด่าพ่อแม่  หรือทำร้ายพ่อแม่

         ลดกรรม       หมั่นทำบุญไหว้พระ  ปล่อยนกปล่อยกา  ถือศีล ๕  ศีล ๘  เจริญภาวนา  นั่ง

วิปัสสนากรรมฐาน๒๒.   มีคดีความ


          กรรมจาก     เคยพบคนทุกข์ร้อนแล้วไม่ช่วยเหลือ  หรือพยายามหาทางช่วยเหลือ

          ลดกรรม       หมั่นทำบุญ  ปล่อยนกปล่อยปลา  นั่งสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐาน  ถือศีล

๘  ทุกๆ ๓ เดือนๆ ละ ๗ วัน๒๓.   ไร้ที่อยู่เป็นหลักแหล่ง


          กรรมจาก     ไม่สงเคราะห์คนอนาถาที่มาขออาหาร  ขอชายคาหลบฝน  ไม่มีน้ำใจช่วย

เหลือคนตกทุกข์ได้ยาก

          ลดกรรม       ร่วมทำบุญซื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์  หมั่นไปกราบไหว้บูชาศาลหลักเมือง

ทำบุญทำทานแก่สัตว์พิการหรือสัตว์จรจัด๒๔.   จิตใจขุ่นมัว  ดุดัน  ขี้โมโห


          กรรมจาก     มักตระหนี่ในการทำบุญ

          ลดกรรม       สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันพระ  ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน  ถือศีล ๕ หรือศีล ๘

ทุกๆ ๓ เดือน  บริจาคทาน  แบ่งปันเงินทองหรือสิ่งของแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก  หรือร่วมทำบุญ

บริจาคทานกับมูลนิธิสถานสงเคราะห์  และวัดวาอารามต่าง ๆ๒๕.   ไม่มีชื่อเสียง


          กรรมจาก     เคยติฉินนินทา  ทำให้ผู้อื่นเสียหาย

          ลดกรรม       ร่วมทำบุญสร้างหอระฆัง  ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา  ทำทานกับคนยาก

ไร้  และสัตว์อนาถา๒๖.   ไม่มีวาสนาบารมี


          กรรมจาก     ไม่เคยนับถือชื่นชมผู้นับถือธรรมะ

          ลดกรรม       ทำบุญสร้างพระพุทธรูป  ทำบุญกับคน๒๗.   มีลูกหลานไม่ดี  เกเร  ไม่เชื่อฟัง


          กรรมจาก     ทำแท้ง  เคยทำร้ายคนใกล้ชิดมาก่อน  และทำร้ายจิตใจครอบครัวในชาติ

ที่แล้ว

          ลดกรรม       บวชเณร  โดยให้ลูกบวชหรือไปร่วมบวช จะทำให้กรรมน้อยลง  ปฏิบัติธรรม

อุทิศให้ลูกตนเอง๒๘.   เจอแต่คนเอาเปรียบ


          กรรมจาก     เคยเบียดเบียนเงินพ่อแม่ไว้ในอดีตชาติ  เคยโกงคนไว้ในอดีตชาติ  ขโมย

เงินครอบครัวมาใช้

          ลดกรรม       หมั่นยึดถือศีล ๕ ให้มั่น  ไม่ดื่มเหล้า ทำให้ขาดสติโดนโกงง่าย  ให้หมั่น

สวดมนต์  อธิษฐานบารมี  ด้านขอพรให้พบเจอคนดีๆ เข้ามาในชีวิต๒๙.   เกิดในสกุลต้อยต่ำ


          กรรมจาก     โอหัง  อวดดี  จิตใจคับแคบ

          ลดกรรม       ร่วมทำบุญสร้างวัด  สร้างพระประธาน  ทำบุญทำทานกับคนยากไร้และ

สัตว์อนาถา  พิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี๓๐.   ไร้สง่าราศี  ขาดวาสนา


          กรรมจาก     เคยเมาสุราอาระวาด ระรานผู้อื่น

          ลดกรรม       นั่งสมาธิ  ฝึกกรรมฐาน  ทำทานกับคนอนาถาและสัตว์อนาถา  ร่วมพิมพ์

หนังสือธรรมะแจกฟรี๓๑.   ไม่เจริญก้าวหน้า  จิตใจเป็นทุกข์


          กรรมจาก     เคยชัักจูงคนทำชั่ว

          ลดกรรม       ถือศีล ๘ เป็นเวลา ๗ วัน ทุกๆ ๓ เดือน  หมั่นทำบุญตักบาตร  ถวายสังฆทาน๓๒.   จิตใจฟุ้งซ่าน  เป็นทุกข์


          กรรมจาก     เคยริษยาผู้อื่น

          ลดกรรม       ทำบุญตักบาตร  ถวายสังฆทาน  ปล่อยปลาลงน้ำ  นั่งสมาธิ  สวดมนต์บท

คาถาพระชินบัญชร๓๓.   ชีวิตตกต่ำ  ทำสิ่งใดก็ไม่เจริญ


          กรรมจาก     เคยทำแท้ง

          ลดกรรม       ปล่อยปลาลงน้ำทุกๆ เดือน จนครบ ๙ เดือน หรือ ๑ ปีเต็ม  ถวายสังฆทาน

ทำบุญใส่บาตรเสมอ๓๔.   เป็นเมียน้อย  เมียเก็บ


          กรรมจาก     เคยผิดลูกผิดเมียเขามาก่อน  ขืนใจเขาโดยไม่ยินยอม  เคยอธิษฐานจิต

ร่วมกันมาว่ากี่ภพก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน

          ลดกรรม       ถวายธงคู่  ธูปคู่  เชิงเทียนคู่  หมอนคู่  อย่างใดก็ได้  อธิษฐานจิต ขอให้มี

ชีวิตคู่ที่ดีขึ้น   บวชชีพราหมณ์ปีละ ๑ ครั้ง ๓ วัน  อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินให้ได้

รับกุศล และเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้น  ร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่ง เพื่อชีวิตตนจะดีขึ้นและสมหวัง

สวดมนต์ขอพรทุกวันเกิดด้านความรักให้สมหวังต่อไป  ทำบุญสังฆทานสด ในวันเกิดตนเอง

เดือนละครั้ง  เพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ  ปัจจุบันชาติ  และวิญญาณที่ตามมาให้

ได้รับกุศลและอโหสิกรรม๓๕.   เป็นทุกข์เพราะคนในครอบครัว


          กรรมจาก     เคยลำเอียง  ไร้คุณธรรมในด้านครอบครัวไว้ก่อน  เคยเอารัดเอาเปรียบคน

ในครอบครัว และคนใกล้ชิดไว้ในชาติอดีตและชาติปัจจุบัน  เคยทำให้ครอบครัวเขาแตกแยก

          ลดกรรม       ต้องบวชชีพราหมณ์ เพราะเมื่อเกิดอีกภพ ชีวิตจะได้ดีมีชีวิตที่ดีขึ้น  เพราะ

กุศลของการบวชปฏิบัติธรรม  ทำให้เจ้ากรรมนายเวร อโหสิกรรม  และตนเองได้พบสิ่งที่มีกุศล

มากขึ้น   ยึดพรหมวิหาร ๔ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  จะทำให้ชีวิตมีความเมตตา  และ

ไม่ลำเอียงเอารัดเอาเปรียบคนใกล้ชิด  ทำให้วิถีชีวิตมีคนนับถือ และพ้นจากความทุกข์ในเรื่อง

ญาติพี่น้องยุ่งเกี่ยวได้  นำพระคู่บ้านคู่เมืองเข้าสักการะที่บ้าน  และสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัว

อยู่เย็นเป็นสุข๓๖.   เป็นอัมพฤกษ์  อัมพาต


         กรรมจาก     ฆ่าสัตว์  ทรมานสัตว์  ทำร้ายคนไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ

         ลดกรรม       ตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ  รวมถึง

สรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้กุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน   ให้ปล่อยสัตว์ลงน้ำในวันเกิดตน

กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับและอโหสิกรรม  ถวายยาเข้าวัดหรือช่วยเหลือ

คนป่วย๓๗.   เป็นมะเร็ง


          กรรมจาก     รู้เห็นเป็นใจกับการทำแท้ง  การทารุณสัตว์  หรือการทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่น

          ลดกรรม       ทำบุญใหญ่อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร  และบวชชีพราหมณ์ ๑ เดือน  เพื่อส่ง

กุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม  ทำบุญสร้างพระพุทธรูป  สร้างโบสถ์หรือสร้างศาลาวัด

ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี  หมั่นนั่งสมาธิฝึกกรรมฐาน๓๘.   ค้าขายขาดทุน  ทำงานไม่ก้าวหน้า


          กรรมจาก     เคยลบหลู่เจ้าที่เจ้าทาง

          ลดกรรม       หมั่นทำบุญใส่บาตร  ถวายสังฆทาน  ถวายเครื่องเซ่นสังเวยเจ้าที่ เจ้าทาง

หมั่นสวดมนต์บทคาถาพระชินบัญชร๓๙.   ด้อยปัญญา


          กรรมจาก     ฝักใฝ่อบายมุขในชาติก่อน  หรือชักชวนคนไปทำชั่ว  ดูแคลนหลักธรรมะ

          ลดกรรม       พิมพ์หนังสือธรรมะจ่ายแจก  ทำบุญทำทานกับโรงเรียนของเด็กพิการหรือ

ตามมูลนิธิต่าง ๆ ๔๐.   ตกงาน


         กรรมจาก     เคยกลั่นแกล้งผู้อื่นในเรื่องงาน  หรือแย่งงานผู้อื่น

         ลดกรรม       หมั่นทำบุญทำทาน  ร่วมงานบุญต่าง ๆ  ปล่อยนกปล่อยปลา๔๑.   ไม่มีโชคลาภ  


          กรรมจาก     ไม่เคยสวดมนต์ ไหว้พระ

          ลดกรรม       หมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระ  ถวายธูป  เทียน  ดอกไม้สด  พวงมาลัย  และ

ทองคำเปลว๔๒.   เรียนไม่จบ  การเรียนมีอุปสรรค


          กรรมจาก     ชาติก่อนปฏิเสธการฟังเทศน์ฟังธรรม

          ลดกรรม       หมั่นเข้ัาวัด  ร่วมงานบุญต่าง ๆ  ฟังเทศน์  อ่านหนังสือธรรม๔๓.   มีอาชีพต้อยต่ำที่ผู้คนดูแคลน


          กรรมจาก     ชาติก่อนเคยบวชด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์  ไร้ความศรัทธา  อาศัยผ้าเหลือง

หากิน

          ลดกรรม       ถือศีึล ๕ ศีล ๘   นั่งสมาธิ   ฝึกกรรมฐาน  ถวายสังฆทานทุกเดือน  หรือทุก

๓  เดือน๔๔.   ครอบครัวยากจน


          กรรมจาก     ชาติก่อนไม่เคยบริจาคทาน

          ลดกรรม       หมั่นทำบุญด้วยการบริจาคทาน  ถ้ามีเิงินไม่มากก็บริจาคเป็นสิ่งของ  แรง

กาย  หรือน้ำใจ  ต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก  เช่น ไปช่วยอ่านหนังสือให้มูลนิธิคนตาบอด๔๕.   เป็นทุกข์เพราะความรัก


          กรรมจาก     ชาติก่อนเจ้าชู้  หลอกผู้อื่นให้อกหัก

          ลดกรรม       ประพฤติดีปฏิบัติดีทั้งความคิด กาย วาจา ใจ  ร่วมทำบุญงานแต่ง  ทำสิ่งดีๆ

ให้คนอื่นได้สมรักสมรส

 

 

 

 

..............................................................................................................................................................

 

 

 

แหล่งที่มา  :      หนังสือธรรมะชื่อ " กรรมกำหนด "  ซี่งทางผู้จัดทำเว็บได้มาจากการไปทำบุญกับหลวงพ่อจรัญ ทีวัดอัมพวา  ซึ่งทางวัดแจกให้ฟรี  ทั้งนี้ทางผู้จัดทำใคร่ขอขอบพระคุณ และขออนุญาตินำมาเผยแผ่ต่อ ณ โอกาสนี้ด้วย ........