ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+การสมาทานศีล ๕

การสมาทานศีล 5 ทำตอนตื่นนอนทุกเช้า หรือก่อนเข้านอนก็ได้ ให้ อธิษฐานว่า

วันนี้ข้าพเจ้าชื่อ ....  นามสกุล .....   ขอตั้งสัจจะวาจา ขอสมาทานศีล 5 ข้อ และจะปฏิบัติตามวันและเวลาอันสมควร

 
1.ข้าพเจ้า ของดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 
2.ข้าพเจ้า ของดเว้นจากการลักทรัพย์์ 
3.ข้าพเจ้า ของดเว้นจากการประพฤตผิดในกาม
4.ข้าพเจ้า ของดเว้นจากการกล่าวคำเท็จ
5.ข้าพเจ้า ของดเว้นจากการกินเครื่องดองและของเมา

แล้ว สำรวมกาย วาจา ใจ อย่าให้ละเมิด จนครบ 24 ชม. เราก็จะได้ อนิสงค์ผลบุญของการรักษาศีลในวันนั้นไปแบบสมบูรณ์ 

 

บทสวดมนต์ก่อนการนั่งสมาธิ และก่อนนอน ต้องอาราธนาศีล 5   โดยเริ่มจาก


คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ


คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ  (กราบ) 

สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ  (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ  (กราบ)

 

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ                   ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ     ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ    ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

 

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ   (3 จบ)

 

ไตรสรณคมณ์

 พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

 ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

 ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

 ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

 ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

 ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ


ศีล 5 

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ


หลังจากสวดเสร็จแล้วให้ตั้งจิดอธิษฐานว่า  ข้าพเจ้า......... นามสกุล ...........  ขอสมาทานศีล ๕ นี้

และจะปฏิบัติตามวันและเวลาอันสมควร  และข้าพเจ้า ขอตั้งจิตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับ บิดา มารดา

ครูบาอาจารย์ พระมหากษัตริย์ของแผ่นดินไทยทุกพระองค์ เทพเจ้าทั้ง ๑๖ ชั้นฟ้าและ ๑๕ ชั้นดิน  เจ้าที่

เจ้าทาง  เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ  และตัวข้าพเจ้าเอง  และเทวดาอารักษ์ที่คุ้มครองข้าพเจ้าทุก

พระองค์  ขอให้พวกเขาทั้งหลายจงมารับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ด้วยเทิด  และหลังจากได้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้

ไปแล้ว  ถ้าใครที่เป็นทุกข์ ก็ขอให้พ้นจากทุกข์  ใครที่เป็นสุขอยู่แล้วก็ขอให้เป็นสุขยิ่งๆ ขึ้น  และขอให้พวก

เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า  จงได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ   สาธุ ....

 

หัดทำไปทุกวัน ทุกเช้าและก่อนนอน หากใครกลัวว่า ทำไปแล้วเราก็ต้องออกไปผิดศีลอยู่ดี แนะนำให้ทำก่อนนอน 

เพราะเราไม่ต้องไปเจอสังคม  ไม่ต้องไปผิดศีลกับใคร  จึงทำให้เกิดกุศลมากที่สุด..................